bize ulaşın

formu temizle
gönder

Tebrikler

Mesajını başarılı bir şekilde iletildi.

Tamam

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

E Yenilikçi Eğitim Çözümleri Anonim Şirketi (Einstein olarak anılacaktır) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Einstein ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na, özel hayatın gizliliği ve evrensel hukuk normlarına uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Aydınlatma metni içerisinde veri sorumlusunun bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaç ile aktarılabileceği, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin açıklamalardır.

VERİ SORUMLUSU

E Yenilikçi Eğitim Çözümleri Anonim Şirketi’dir.
Maslak Mah. TaşyoncasıSk. Maslak 1543 Sit. 1 U T4A T4B No:1U/B95 Sarıyer/İstanbul
0212 809 31 46 – 47 – 48 – 49
E-Mail adresi : info@egitim360.com

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI (KKVK md.10/1-b)

Kişisel veriler, kimliği belirli veyahut belirlenebilir kişilerin her türlü bilgilerini ifade eder. Bu kapsamda Einstein olarak KVKK uyarınca paylaştığınız isminiz soyisminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz vb. kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

• Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişimin sağlanması,
• İlgili kişilere sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi,
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
• İlgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi, ürünlerimizle ilgili teknik destek verilmesi, sunum, yazılım kurulumu, eğitim ve destek için uzak bağlantı yapılması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, mevcut ve ileride çıkacak olan ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılması, satış, pazarlama faaliyetleri, referans gösterme, kampanya duyurularının ticari elektronik iletiler aracılığı ile gönderilmesi, insan kaynaklarına ilişkin süreçlerin işletilmesi,
• Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. 6698 sayılı KVKK m. 5/2 uyarınca, aşağıdaki şartların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın Einstein’ın kişisel verileri işleme hakları saklıdır.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İŞLENEN VERİLERİN AKTARIMI (KKVK md. 10/1-c)

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişimin sağlanması ve ilgili kişilere sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, Şirket’in iş ortakları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ (KKVK md. 10/1-ç)

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Örnek olarak, LMS sistemi kullanıcısı olarak veri girilmesi, LMS sistem yöneticisi olarak veri girilmesi, iş başvurusu yapılması ve bunlar gibi yollar ile kişisel veri toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( KKVK md. 10/1-d)

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurmak sureti ile;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

E Yenilikçi Eğitim Çözümleri Anonim Şirketi’dir.
Maslak Mah. TaşyoncasıSk. Maslak 1543 Sit. 1 U T4A T4B No:1U/B95 Sarıyer/İstanbul
0212 809 31 46 – 47 – 48 – 49
E-Mail adresi : info@egitim360.com

(yönteme göre yazılabilir, iletişim bilgileri ile beraber) iletebilirsiniz.


Şirketimize ilettiğiniz talepler niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyid etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla ilave bilgi de talep edebilecektir.


E Yenilikçi Eğitim Çözümleri Anonim Şirketi

Referanslar